Hündinnen

Yin A‘ Miyah von Chang‘ anlu
Eltern:
Yang Gee Wood v. Chang’anlu
Yin Lucy Liu v. Chang’anlu
Yin Chaney von Chang‘ anlu
Eltern:
Yang Yibai Sun v. Chang’anlu
Yin Qimei v. Chang’anlu
Yin Dhanya von Chang‘ anlu
Eltern:
Golden Shadow of the Wilacks
Yin Koko Nor von Chang`anlu
Yin Enya Manou Von Chang’anlu
Eltern:
Yang Yibai Sun v. Chang’anlu
Yin Qimei von Chang’anlu
Yin Felice von Chang‘ anlu
Eltern:
Pumbaa Dalai Shih Tzu
Yin A’Miyah von Chang’anlu